Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΡΜΑΤΑΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAMPING & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», ΣΕ   ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 10η Σεπτεμβρίου 2019   

ΑΡΜΑΕ: 21393/12/Β/90(08)/16

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123663622000


Kατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εδρεύουσας στις Ροβιές Ευβοίας, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΡΜΑΤΑΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAMPING & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ : 21393/12/Β/90(08)/16 και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123663622000, καλούνται, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η  Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14:00,  στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στις Ροβιές Ευβοίας στο Καμπινγκ Ροβιές στη θέση Αμπουριά, με το ακόλουθο θέμα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
  2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2018.
  4. Επικύρωση του από 24.03.2019 πρακτικού του Δ.Σ. περί αποδοχής παραίτησης μέλους του Δ.Σ. και εκλογή νέου.
  5. Έγκριση αμοιβής Ευτυχία Τσαλίκη για τις υπηρεσίες της για το διάστημα από την ανοιξη του 2018 εως Σεπτεμβριο του 2019 ποσού 3200 ευρω.
  6. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Ροβιές 30 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου